Fair Mëllech

Fairness fir ze drénken

Als Verbraucher wëllt Dir virun allem eppes : Vertrauen. Vertrauen hunn an déi Produiten, déi Dir kaaft. Wann Dir Iech fir « D’fair Mëllech » entscheed, da kaaft Dir e Produit, deem Dir kënnt absolut vertrauen. Doduerch, datt Dir fair Mëllech kaaft, suergt Dir ausserdeem dofir, dass d’lëtzebuerger Landwirtschaft erhale bleift.

www.mellech.lu